Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

NLG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã CK: NLG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180226_20180226 - NLG - TB NDKCC tham du DHDCDTN 2018.pdf

HOSE