Tải xuống báo cáo thường niên 2018 Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2018

NLG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

NLG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - NLG - CBTT NQ HDQT ve ngay dkcc de DHCD TN.pdf

HOSE