Bản tin Nhà đầu tư Quý 2 năm 2022 Tải xuống báo cáo thường niên 2021

Cổ tức

Ngày Sự kiện
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6.926
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3.616
29-12-2021 Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 619 đồng/CP
30-06-2021 Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 438 đồng/CP
29-12-2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 453 đồng/CP
29-12-2020 Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 453 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:957
22-06-2020 Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 479 đồng/CP
26-12-2019 Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 478 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8.23
25-06-2019 Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 292 đồng/CP
19-12-2018 Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 197 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 11.25%
20-06-2018 Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 189 đồng/CP
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 18.000 đồng/CP
10-11-2017 Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 225 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9.96 %
12-07-2017 Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 249 đồng/CP
20-12-2016 Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 249 đồng/CP
30-05-2016 Trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 473 đồng/CP
30-09-2015 Trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, 189 đồng/CP
09-06-2015 Trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền, 271 đồng/CP
15-12-2014 Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 300 đồng/CP
18-04-2014 Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 258 đồng/CP